Emmerson Lumico Sp. z o.o.
ul. Wodna 2d,
30-556 Kraków
NIP: 945-20-06-738

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205766

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Copyright © 2017 Emmerson Lumico Sp. z o.o. All rights reserved.